Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kolaudačné konanie

Kolaudačné konanie

Kolaudačné konanie

Podľa §-u 79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 17 vyhlášky č. 453/2000

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia alebo ohlásenia jednoduchej stavby s určením kolaudácie (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní alebo ohlásení a podľa podmienok stavebného povolenia alebo ohlásenia.

Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník stavby ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

Potrebné doklady k návrhu

Návrh spolu s prílohami je potrebné podať v podateľni na Obecnom úrade Košťany nad Turcom.

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním je potrebné predložiť:

  • overenú projektovú dokumentáciu,
  • doklady o vykonaní predpísaných skúšok
  • osvedčenie o stave komínov,  certifikáty použitých materiálov, doklady o zhode výrobkov,
  • doklad o vytýčení stavby, doklad o uložení stavebného odpadu (§ 40c, zákona č. 223/2001 Z.z.), stavebný denník (§46d, staveb. zákona), preberací protokol od zhotoviteľa stavby,
  • súhlas na napojenie na plyn , kanalizáciu, vodovod, resp. protokol o nezávadnosti pitnej vody – pri napojení na studňu a pod
  • energetický certifikát energetickej hospodárnosti budov zákon č. 555/2005 Z.z.
  • právoplatné kolaudácie súvisiacich stavieb (ČOV, tepelné čerpadlá a pod.)

 

Poplatok

Podľa položky 62a  písm. a) až g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch – uvedené v tlačive návrhu
 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Vyhľadanie hrobového miesta

Zmluvy o nájme hrobových
miest

Aktuálne počasie

Cestovný poriadok

Centrálna úradna
elektronická tabuľa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka