Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Konanie o odstránení stavby

Konanie o odstránení stavby

Konanie o odstránení stavby

podľa §u 88 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a §24 vyhl. Č. 453/2000Z.z

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (v podstránke Tlačivá č.11)
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo alebo iné právo k stavbe + snímka z mapy,
 • Ak ide o stavbu, ku ktorej nemá navrhovateľ vlastnícke právo, súhlas vlastníka stavby,
 • Technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemkov
 • Dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť 
 • Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností
 • Stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov predpísané  osobitnými predpismi Stanovisko ObÚ ŽP a RUVZ Martin k asanácii objektov obsahujúcich nebezpečné odpady (azbest a pod.),
 • Pri stavbách asanovaných svojpomocou, písomné prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá

       sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác s odstránením stavby (§44 ods.2

      stavebného zákona),

 • Pri stavbách odstraňovaných právnickými osobami výpis z obchodného registra,
 • Pri výskyte  nebezpečných odpadov  musí mať právnická osoba osobitné oprávnenie,

       u fyzických osôb s oprávnením na podnikanie kópiou živnostenského listu,

 • Doklad o zaplatení správneho poplatku

Žiadosť spolu s prílohami je potrebné podať v podateľni na Obecnom úrade Košťany nad Turcom.

Poplatok

Podľa položky 62 písm. a) ods.1, Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995Z.z. o správnych poplatkoch – uvedené v tlačive žiadosti


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Vyhľadanie hrobového miesta

Zmluvy o nájme hrobových
miest

Aktuálne počasie

Cestovný poriadok

Centrálna úradna
elektronická tabuľa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka