Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Konanie o povolení terénnych úprav

Konanie o povolení terénnych úprav

Konanie o povolení terénnych úprav

podľa § 71 stavebného zákona v spojení s § 8 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou           sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, po vydaní ÚR.

Povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány,

a) terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,  

b) ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce,  

c) informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom.

Na terénne úpravy a práce uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa povolenie nevydáva, ak stavebný úrad v územnom rozhodnutí od jeho vydania upustil.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o povolenie terénnych úprav (v podstránke Tlačivá č.13)
 • Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom
 • Doklad o uhradení správneho poplatku
 • Kópia z katastrálnej mapy
 • Situačný výkres podľa katastrálnej mapy s vyznačením pozemkov na ktorých sa prejavia dôsledky terénnych úprav
 • Dokumentácia terénnych úprav v troch vyhotoveniach, vytyčovacie výkresy a charakteristické rezy
 • Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania,

       pokiaľ sa uskutočnili

 • Údaje o mieste a spôsobe uloženia vyťažených hmôt
 • Technický opis postupu a spôsobu prác
 • Rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 • Vyjadrenie správcov sietí technického vybavenia
 • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 • Územné rozhodnutie, ak ho vydal iný orgán než stavebný úrad príslušný na povolenie

       terénnych úprav

Žiadosť spolu s prílohami je potrebné podať v podateľni na Obecnom úrade Košťany nad Turcom.

Poplatok

Podľa položky 62  písm. a)  Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995Z.z. o správnych poplatkoch – uvedené v tlačive žiadosti


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Vyhľadanie hrobového miesta

Zmluvy o nájme hrobových
miest

Aktuálne počasie

Cestovný poriadok

Centrálna úradna
elektronická tabuľa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka