Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Konanie o povolení zmeny v užívaní stavby

Konanie o povolení zmeny v užívaní stavby

Konanie o povolení zmeny v užívaní stavby

podľa § 85 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a §21 vyhl. Č. 453/2000Z.z .

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.
Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti - návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o povolenie na zmenu účelu užívania stavby (v podstránke Tlačivá č.10)
  • Doklady,  ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k dotknutým pozemkom a stavbám / LV – list vlastníctva a snímka z KM – katastrálnej mapy, originály/
  • Doklad o uhradení správneho poplatku
  • kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé na aký účel bola  stavba povolená
  • Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
  • Projekt stavby overený projektantom 2x – nový stav, súčasťou projektu je požiarnobezpečnostné   riešenie stavby
  • Projekt stavby 1x starý stav
  • Osvedčenie o stave nových komínov
  • Mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností   
  • Doklady o prerokovaní s účastníkmi konania, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté.

Žiadosť spolu s prílohami je potrebné podať v podateľni na Obecnom úrade Košťany nad Turcom.


Poplatok
Podľa položky 62 písm. a) ods.1, Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995Z.z. o správnych poplatkoch – uvedené v tlačive žiadosti


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Vyhľadanie hrobového miesta

Zmluvy o nájme hrobových
miest

Aktuálne počasie

Cestovný poriadok

Centrálna úradna
elektronická tabuľa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka