Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

brantner.jpgHarmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu pre obec Košťany nad Turcom firmou Brantner Fatra, s. r. o. pre rok 2018 je uvedený v prílohe súboru.

Pre rýchlejšiu navigáciu cez sekciu ÚVOD na hornej lište je uvedený podrobný MESAČNÝ výpis vývozných komodít na podstránke OZNAMY.


 

Harmonogram vývozu odpadov

Triedime odpad

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD?Separácia odpadov - cintorín

  • ŽLTÁ FARBA – PLASTY, KOV

Sem patria:

Plastové odpady: prázdne fľaše od minerálok a nápojov, šampónov

Kovové obaly: plechovky, alobal, viečka od jogurtov

Viacvrstvové obaly od nápojov: tetrapak

POZOR! Do zberu nepatria: celofán, znečistené fólie, obaly od nebezpečných látok a chemikálií.

  • ZELENÁ FARBA – SKLO

Sem patria:

Sklenené fľaše a tabuľové sklo

Fľaše od nápojov, zaváranín, kozmetiky, rozbité tabuľové sklo.
POZOR! Do zberu nepatria: žiarovky, žiarivky, keramiku, zrkadla, tabuľové sklo s drôteným výpletom

T I P :

Snažte sa znížiť objem odpadu: stlačením, zašliapnutím.

Odpad očistiť od zvyškov potravín a iných materiálov.

Spoločne pre zdravšie životné prostredie!

  • BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD - /BRO/   bioodpad.jpg

1. Medzi zelený odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania 
krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, 
piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. 
2. Biologicky rozložiteľný odpad (tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad) (ďalej 
len „BRO“) je zakázané vhadzovať do nádob na KO a do nádob určených na triedené 
zložky KO alebo ukladať vedľa týchto nádob alebo ukladať na verejné priestranstvá obce 
alebo spaľovať.
3. Držiteľ odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo záhrad individuálnym 
kompostovaním v kompostovacom zariadení. 
4. O kompostovací zásobník požiada majiteľ nehnuteľnosti vyplnením tlačiva uvedeného
v prílohe č. 1 VZN č.3/2016.
5. Nárok na dodanie nového kompostovacieho zásobníka nastáva po uplynutí životnosti, 
najskôr po desiatich rokoch od dodania prvého kompostovacieho zásobníka. 
6. Náklady na obstaranie kompostovacieho zásobníka na BRO znáša pôvodný pôvodca 
odpadu vo výške 1/2 nákladov obce.
7. Právnické osoby sú povinné zabezpečiť kompostovanie BRO vo vlastnom kompostovacom 
zariadení.
8. Držiteľom odpadu zo zelene vznikajúceho pri správe a údržbe cintorína a parkov na území 
obce Košťany nad Turcom je obec. 
9. Odpad zo zelene môže držiteľ odpadu odovzdať na zbernom mieste určenom obcou. Zber 
odpadu zo záhrad sa vykonáva do 1100 l nádob určených na tento druh odpadu v mesiacoch 
apríl – november. Obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred na svojom webovom 
sídle alebo iným spôsobom v mieste obvyklým.
10. Čistenie zbernej nádoby a s tým spojené náklady znáša držiteľ odpadu. 
11. Zber a prepravu BRO zabezpečuje oprávnená osoba.


 

Plagát - triedenie odpadu


 

dnes je: 12.12.2018

meniny má: Otília

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Vyhľadanie hrobového miesta

Zmluvy o nájme hrobových
miest

Aktuálne počasie

Cestovný poriadok

Centrálna úradna
elektronická tabuľa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka