Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby

podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §5 vyhlášky č. 452/2000 Z.z.

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m. Za drobné stavby sa považujú aj oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov, špecifikované stavby na lesnej pôde a špecifikované komunikácie.

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo doplnené, keď nedôjde k zmene stavby.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady pre drobnú stavbu

 • Ohlásenie drobnej stavby (v podstránke Tlačivá č.6)
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • Jednoduchý situačný výkres, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupových vzdialeností od hranice susedných pozemkov a stavebné riešenie stavby v dvoch vyhotoveniach
 • Jednoduchý technický opis stavby
 • Pre prípojky stavieb a pozemkov vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu
 • Pre oplotenie sa odporúča súhlas suseda a zistenie podzemných vedení IS.
 • Pri uskutočňovaní na poľnohospodárskej pôde stanovisko Okresného úradu Martin, pozemkový a lesný odbor
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku
 • Pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby tlačivo
 • Pri použití susedných nehnuteľností a situovania drobnej stavby na hranici susedného pozemku je potrebné vyjadrenie  a súhlas vlastníka tejto nehnuteľnosti

Ohlásenie spolu s prílohami je potrebné podať v podateľni na Obecnom úrade Košťany nad Turcom.

Poplatok

 Podľa položky 60a  písm. c)  Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995Z.z. o správnych poplatkoch – uvedené v tlačive žiadosti


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Vyhľadanie hrobového miesta

Zmluvy o nájme hrobových
miest

Aktuálne počasie

Cestovný poriadok

Centrálna úradna
elektronická tabuľa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka