Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ohlásenie jednoduchých stavieb

Ohlásenie jednoduchých stavieb

Ohlásenie jednoduchých stavieb

v zmysle §-u 55 ods. 2 písm. a) a podľa §-u 57 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a  vyhlášky č. 452/2000 Z.z.

Pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí postačí ohlásenie stavebnému úradu.
Jednoduchými stavbami sú bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie; stavby na individuálnu rekreáciu; oporné múry; prízemné stavby, stavby zariadenia staveniska a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, resp. hĺbka 6 m, užívané pre najviac 30 osôb.


Stavebník je povinný uskutočnenie jednoduchej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať jednoduchú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Potrebné doklady

  • Ohlásenie jednoduchej stavby (v podstránke Tlačivá č.12)
  • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo k stavbe
  • Kópia katastrálnej mapy
  • Projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach
  • Vyjadrenia príslušných správcov siete k pripojeniu, príp. dotknutých orgánov štátnej správy
  • Pri uskutočňovaní jednoduchej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby

Ohlásenie spolu s prílohami je potrebné podať v podateľni na Obecnom úrade Košťany nad Turcom.

Poplatok

Podľa položky 60a  písm. b)  Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995Z.z. o správnych poplatkoch – uvedené v tlačive žiadosti


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Vyhľadanie hrobového miesta

Zmluvy o nájme hrobových
miest

Aktuálne počasie

Cestovný poriadok

Centrálna úradna
elektronická tabuľa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka