Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §6 vyhlášky č. 452/2000 Z.z.

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa  do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy  spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne je potrebné ohlásenie stavebnému úradu.

Pri bežných udržiavacích prácach na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

Udržiavacie práce, pri ktorých sa nevyžaduje ohlásenie, sú najmä opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa; oprava a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodiskových zábradlí; údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo životné prostredie najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov; výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň; maliarske a natieračské práce.
Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav  a udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy a  udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady pre stavebné úpravy a udržiavacie práce

  • Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác(v podstránke Tlačivá č.6)
  • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, stavbe
  • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
  • Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravy uskutočňuje nájomca
  • Jednoduchý nákres, náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
  • Jednoduchý technický opis úprav
  • Pri úpravách pamiatky stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina
  • V obytných budovách aj statický posudok
  • Pri uskutočňovaní stavebných úprav svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku

Ohlásenie spolu s prílohami je potrebné podať v podateľni na Obecnom úrade Košťany nad Turcom.

Poplatok

Podľa položky 60a  písm. c)  Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995Z.z. o správnych poplatkoch – uvedené v tlačive žiadosti


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Vyhľadanie hrobového miesta

Zmluvy o nájme hrobových
miest

Aktuálne počasie

Cestovný poriadok

Centrálna úradna
elektronická tabuľa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka