Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Samospráva obce

1.Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

2.Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a) orgánov obce

b) miestneho referenda

c) zhromaždením obyvateľov obce.

Popri týchto formách môže obec využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky, napr.informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.

3.Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskýmiprávnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

Obec tiež úzko spolupracuje aj s ostatnými podnikateľskými subjektami, ktorých činnosť má alebo môže mať dosah a význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií obce.

4.Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia(ďalej len „nariadenia“). Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento Štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Košťanoch nad Turcom.

5.Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov – najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

6.Obec Košťany nad Turcom môže spolupracovať s ďalšími obcami alebo mestami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia miest a obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona. Spolupráca obcí a miest sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí a miest.

7.Obec Košťany nad Turcom sa môže združovať s inými obcami alebo mestami. Predmetom činnosti združenia obcí alebo miest je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie, zhromažďovanie, odvoz a spracovanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, miestna d oprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch. Na platnosť zmluvy ozriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy.

8.Obec Košťany nad Turcom môže zriaďovať na plnenie svojich úloh v rozsahu svojej pôsobnosti rozpočtové alebo príspevkové organizácie. Zriaďovaciu listinu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

9.Obec Košťany nad Turcom môže v rámci svojej pôsobnosti zriaďovať a rušiť školy a školské zariadenia.

10. Obec Košťany nad Turcom môže zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby.

Zdroj: ŠTATÚT obce Košťany nad Turcom


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Vyhľadanie hrobového miesta

Zmluvy o nájme hrobových
miest

Aktuálne počasie

Cestovný poriadok

Centrálna úradna
elektronická tabuľa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka