Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta obce

Ing. Marián Bunganič

IMG_2247_starosta.jpgKošťany nad Turcom č.64

038 41 Košťany nad Turcom

Žilinský kraj

Slovensko

Email     starosta/at/kostanynadturcom.sk

Telefón    +421 - (0)43 - 4136243

Fax          +421 - (0)43 - 4136243

Mobil        +421 903 830 069

Web     www.kostanynadturcom.sk

 

1.Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch.

2.Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a

fyzickým osobám. Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce

vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

3.Starosta najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje jeho uznesenia,

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

e) rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

f) uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné symboly,

g) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce,

h) ukladá pokuty v zmysle § 13, ods. 8, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

4.Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 d od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

5.Mandát starostu zaniká:

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b) uplynutím funkčného obdobia,

a) vzdaním sa mandátu,

b) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

c) pozbavením spôsobilosti na právne úkony, alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

d) vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o jeho odvolaní,

e) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,

f) v prípadoch podľa § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení ak starosta do 30 dníodo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí úkon na odstránenie toho rozporu,

g) smrťou,

h) zrušením obce.

Starosta obce je povinný skutočnosti podľa písmena d), g) ah) bezodkladne oznámiť obci.

Zdroj : ŠTATÚT obce Košťany nad Turcom

Vysvetlivky :@=at


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Vyhľadanie hrobového miesta

Zmluvy o nájme hrobových
miest

Aktuálne počasie

Cestovný poriadok

Centrálna úradna
elektronická tabuľa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka