Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebné konanie v spojenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby

Stavebné konanie v spojenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby

Stavebné konanie v spojenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby

podľa §-u  39a ods. 4, §58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 a 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona),

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom konaní (v podstránke Tlačivá č.3)
 • Doklady,  ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k dotknutým pozemkom a stavbám / LV – list vlastníctva a snímka z KM – katastrálnej mapy, originály/
 • Doklad o uhradení správneho poplatku
 • Kópia rozhodnutie – stanoviska k súhlasu o vyňatí pôdy z PPF /OÚ Martin, PLO/
 • Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
 • Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou v zmysle ust. §-u 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
 • Prehlásenie stavebného dozoru a predloženie spôsobilosti stavebného dozoru pri stavbe uskutočňovanej svojpomocne /jednoduchej stavbe/
 • Pri stavbách  uskutočňovaných dodávateľsky právnickými osobami, výpis z obchodného registra, u fyzických osôb s oprávnením na podnikanie kópiou živnostenského listu.
 • Zoznam známych účastníkov stavebného konania
 • Rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 • Stanoviská, vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia k PD prípojok, existencii IS a k napojeniu na IS
 • Súhlas vlastníka miestnej komunikácie k napojeniu
 • Záväzné stanovisko obce k zriadeniu  malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť spolu s prílohami je potrebné podať v podateľni na Obecnom úrade Košťany nad Turcom.

Poplatok

Podľa položky 60 písm. a) až h) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995Z.z. o správnych poplatkoch – uvedené v tlačive žiadosti
 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Vyhľadanie hrobového miesta

Zmluvy o nájme hrobových
miest

Aktuálne počasie

Cestovný poriadok

Centrálna úradna
elektronická tabuľa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka