Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Položky 1-20 z 30

2/2018účinné
 

schválené: 10.9.2018, vyhlásené: 14.9.2018, účinné: 29.9.2018

1/2018účinné
 

schválené: 7.5.2018, vyhlásené: 14.5.2018, účinné: 29.5.2018

2/2017účinné
 

schválené: 11.12.2017, vyhlásené: 13.12.2017, účinné: 1.1.2018

1/2017účinné
 

schválené: 13.11.2017, vyhlásené: 21.11.2017, účinné: 6.12.2017

3/2016účinné
 

schválené: 13.6.2016, vyhlásené: 15.6.2016, účinné: 30.6.2016

2/2016účinné
 

schválené: 13.6.2016, vyhlásené: 15.6.2016, účinné: 30.6.2016

1/2016účinné
 

schválené: 1.2.2016, vyhlásené: 3.2.2016, účinné: 22.2.2016

1/2015účinné
 

schválené: 16.2.2015, vyhlásené: 24.2.2015, účinné: 12.3.2015

2/2014účinné
 

schválené: 28.4.2014, vyhlásené: 7.5.2014, účinné: 26.5.2014

1/2014účinné
 

schválené: 28.4.2014, vyhlásené: 7.5.2014, účinné: 26.5.2014

2/2012zrušené
 

schválené: 10.12.2012, vyhlásené: 14.12.2012, účinné: 1.1.2013, platné do: 31.12.2017

1/2012účinné
 

schválené: 23.7.2012, vyhlásené: 8.8.2012, účinné: 22.8.2012

4/2011zrušené
 

schválené: 25.10.2011, vyhlásené: 21.11.2011, účinné: 15.12.2011, platné do: 14.11.2017

1/2011zrušené
 

schválené: 24.5.2011, vyhlásené: 16.6.2011, účinné: 16.6.2011, platné do: 16.11.2016

7/2010účinné
 

schválené: 24.5.2010, vyhlásené: 2.6.2010, účinné: 21.6.2010

5/2010zrušené
 

schválené: 24.5.2010, vyhlásené: 2.6.2010, účinné: 21.6.2010, platné do: 16.11.2016
Položky 1-20 z 30

Obec Košťany nad Turcom môže vydávať  všeobecne záväzné nariadenia obce (VZN)  vo veciach územnej samosprávy na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona, a vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach.

VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, ratifikovanými medzinárodnými zmluvami, ani s nariadeniami vlády SR a inými všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať OcZ, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním Ocz o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní v tej istej lehote aj na internetovom sídle obce www.kostanynadturcom.sk.

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na adresu spracovateľa, ktorá je uvedená na úvodnej strane návrhu nariadenia, alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade u spracovateľa návrhu nariadenia. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Postup pripomienkového konania predpisuje zákon o obecnom zriadení.

V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov, alebo ak je to potrebné na zabránenie škodám na majetku nie je potrebné zverejnenie na pripomienkové konanie.

Aby VZN nadobudlo účinnosť, musí sa vyhlásiť. Vyhlásenie sa v obci Košťany nad Turcom vykonáva vyvesením nariadenia na úradnej tabuli pred obecným úradom a súčasne na webovom sídle obce  na dobu 15 dní. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti.

Nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy, alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy, alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

Ďalšie náležitosti týkajúce sa VZN stanovuje § 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zdroj: Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení č.369/1990 Zb.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Vyhľadanie hrobového miesta

Zmluvy o nájme hrobových
miest

Aktuálne počasie

Cestovný poriadok

Centrálna úradna
elektronická tabuľa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka